Προφίλ "ΗΠΑΡxω" PDF Εκτύπωση E-mail

line
Ποιοι είμαστε 

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω" ιδρύεται το Απρίλιο του 2006 με σκοπό τη συμμετοχή των μεταμοσχευμένων από ήπαρ και των γονέων και κηδεμόνων αυτών, σ' όλoυς τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που λαμβάνονται αποφάσεις γι' αυτούς.

Συγχρόνως δε για την προώθηση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Είναι αναγνωρισμένο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο.

Τα καταστατικά του μέλη είναι τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Στα τακτικά μέλη ανήκουν άτομα υποβληθέντα σε μεταμόσχευση ήπατος είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή οι ανήλικοι, δια των ασκούντων τη γονική μέριμνα γονέων τους, είναι Έλληνες πολίτες και κατοικούν σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος.

Με τους Έλληνες εξομοιώνονται και όσοι αλλοδαποί έχουν κάνει μεταμόσχευση ήπατος, κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν πολιτογραφηθεί ή πρόκειται να πολιτογραφηθούν Έλληνες κατά τους νόμους του ελληνικού κράτους.

Τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφούν και άτομα τα οποία πάσχουν από βαρείας μορφής νόσο του ήπατος και είναι εγγεγραμμένα σε λίστα αναμονής εύρεσης μοσχεύματος.

Στα αρωγά μέλη εντάσσονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που με την υποστήριξη και συμπαράσταση τους βοηθούν ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι του σωματείου.

Επίτιμα μέλη ονομάζονται εκείνα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου αλλά και στη γενικότερη πρόοδο του.

Το Σωματείο με το έργο του προσπαθεί να καλύψει σφαιρικά, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές του εθελοντισμού, ότι αφορά το κεφάλαιο "μεταμόσχευση ήπατος".

Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. (Ε.Σ.Α.με Α)

Σ' ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο έχει σταδιακά δημιουργηθεί κίνημα μεταμοσχευμένων ατόμων για τη διεκδίκηση και υποστήριξη των δικαιωμάτων τους. Για το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω" οι τομείς δράσης του είναι οι εξής:

 line

Ηθικά θέματα

 • Η αλληλοϋποστήριξη των μελών καθώς και η προώθηση της αλληλοαποδοχής των μεταμοσχευμένων από ήπαρ από το κοινωνικό σύνολο.
 • Η συμμετοχή των μεταμοσχευμένων από ήπαρ και των γονέων και κηδεμόνων αυτών, κατά περίπτωση, σ' όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που λαμβάνονται αποφάσεις γι' αυτούς.
 • Η επιδίωξη, προάσπιση και κατοχύρωση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών δικαιωμάτων των μελών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.
 • Η συνεχής προσπάθεια για οικονομική συμπαράσταση από την Πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα για την εξασφάλιση ανεκτού βιοτικού επιπέδου των μεταμοσχευμένων από ήπαρ.
 • Η συνεχής προσπάθεια για αξιοποίηση και ένταξη των μεταμοσχευμένων από ήπαρ στην παραγωγική διαδικασία καθώς και για τη βελτίωση του οικονομικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου αυτών.
 • Η κάθε δυνατή προσπάθεια συνεπικούρησης προς κάθε μέλος που αντιμετωπίζει προβλήματα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της καθημερινής ζωής. 
 • Η ενίσχυση κάθε ενέργειας που συνδέεται με την πραγματοποίηση επιστημονικών μελετών για την ανάδειξη των ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των μεταμοσχευμένων από ήπαρ καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζητούμενο που αφορά τη μεταμοσχευτική διαδικασία.
 • Η υποστήριξη οποιασδήποτε εθελοντικής συνεισφοράς και προσφοράς προς την επίτευξη των στόχων του Σωματείου. 
 • Η κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

line
Ιατρικά θέματα 

 • Η συνεχής προσπάθεια για προώθηση και βελτίωση της απαραίτητης εξειδικευμένης θεραπευτικής αγωγής (ιατρικής, φαρμακευτικής, ψυχολογικής) των μεταμοσχευμένων από ήπαρ, των αναγκαίων υποδομών για την παροχή αυτής αλλά και της διεύρυνσης των παροχών υγείας και ασφάλισης ισότιμα σε όλα τα μέλη.  
 • Η διαμόρφωση συνθηκών με σκοπό την έγκαιρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με απόρροια, την εξασφάλιση της έγκαιρης διάγνωσης και κατάλληλης θεραπείας του ηπατοπαθούς ή μεταμοσχευμένου ασθενούς. 
 • Η πρόσβαση στην ορθή ενημέρωση για κατοχυρωμένα ή ερευνητικά πρωτόκολλα μεταμοσχευτικής διαδικασίας αλλά και σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται μ' αυτά. 
 • Η συμμετοχή και συνεργασία των μεταμόσχευμένων από ήπαρ στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για τη διαμόρφωση του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας.  

      line 

     Ψυχολογική και κοινωνική αποκατάσταση 

    

Η   H μεταμόσχευση είναι μια ιατρική πράξη που μπορεί να επηρεάσει την ψυχική κατάσταση του ασθενούς αλλά και της οικογενείας του τόσο πριν όσο και μετά την πραγματοποίηση της επέμβασης. Χρέος του σωματείου είναι:

 • Η προσφορά ψυχολογικής βοήθειας στους ασθενείς τόσο στη προ-μεταμοσχευτική όσο και στη μετά-μεταμοσχευτική περίοδο. 
 • H προσφορά ψυχολογικής υποστήριξης στην οικογένεια του ασθενούς ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τα δικά της συναισθήματα, να αφουγκραστεί και να κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες του μέλους της που νοσεί, με αποτέλεσμα να ανακαλύψει τον καλύτερο δυνατό τρόπο στήριξης του. 
 • Η συμπαράσταση σε απομονωμένους, μοναχικούς και άπορους ηπατοπαθείς ή μεταμομοσχευμένους ασθενείς σε κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο, αφού στην ουσία δεν υπάρχουν δομές υποστήριξης και φροντίδας για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών από την Πολιτεία. 

      line 

     Ενημέρωση – Πληροφόρηση 

  

Πεποίθηση μας είναι ότι η σωστή ενημέρωση βοηθάει μέγιστα τον ασθενή στην παροχή της έγκαιρης διάγνωσης και της κατάλληλης θεραπείας. Γι' αυτό βασικός στόχος του σωματείου είναι η σωστή ενημέρωση σε ότι αφορά τη μεταμόσχευση ήπατος και τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών. Επίσης και η πληροφόρηση των μελών για τις παροχές της Πολιτείας προς αυτούς. Για τους άνω λόγους στις δράσεις μας εμπεριέχονται:

 • Η παροχή σωστής πληροφόρησης με κάθε πρόσφορο μέσο, του κοινού, των Μ.Μ.Ε. αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου για ότι σχετίζεται με τη μεταμόσχευση ήπατος.  
 • Η οργάνωση εκδηλώσεων για την ορθή, πλήρη και αναλυτική ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στα ζητήματα της μεταμοσχευτικής διαδικασίας αλλά και της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών, με σκοπό το σπάσιμο των προκαταλήψεων και την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και της κοινωνίας γενικότερα, ώστε να γίνουμε όλοι συμμέτοχοι στην ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. 
 • Η συνεχής προσπάθεια για την διάδοση του θεσμού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών σε όλο το φάσμα της κοινωνίας μας.
 • Η πληροφόρηση και η ενημέρωση των μεταμοσχευμένων από ήπαρ για τις παροχές κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας.

 line

Συνεργασίες 

 • Η συνεργασία του σωματείου με αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες οργανώσεις μεταμοσχευμένων ατόμων ή με αναγνωρισμένους φορείς που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με αυτό.

line

 

Δωρεά Οργάνων

dorea organon

Κέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΠΑ

Γενικές Πληροφορίες  

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

HLESY LOGO1

Γενικές Πληροφορίες  

Eφημερίες Φαρμακείων

cross green pharmacy   

Eφημερίες Νοσοκομείων

cross red hospital   

© 2011 - Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω"            Το Σωματείο  |  Εγγραφή Μέλους  Στήριξε το έργο μας  Επικοινωνία  |    

Διεύθυνση γραφείου: Βερανζέρου 15, Αθήνα, 4ος όροφος
Ώρες λειτουργείας γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00

 

Η σελίδα μας στο facebook 

To κανάλι μας στο YouTube

Developed by Interad