Δικαιώματα / Παροχές


Κοινωνικές Παροχές PDF Εκτύπωση E-mail

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 01/09/2011

 1. Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα σε Δημόσιες Υπηρεσίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οίκο/12043/9-6-2005.

2. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξεως με την υπ’ αριθμό 7011/10/27 ξ/10-11-1992 απόφαση του Υπουργού δίνει οδηγίες προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το Αρχηγείο του πυροσβεστικού Σώματος την Υπηρεσία ΠΣΕΑ/ΥΔΤ και την Υπηρεσία Αγροφυλακής για την ιδιαίτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα την άμεση χορήγηση βεβαιώσεων, την διάθεση χαρτοσήμων, την έκδοση ταυτότητας και γενικά την εξυπηρέτηση του ατόμου με ειδικές ανάγκες ακόμα και στο σπίτι.

3. Οι μεταμοσχευμένοι ήπατος με ποσοστό αναπηρίας άνω 67% και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 29000 ευρώ (τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο) δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στο Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Αφορά μόνο Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2072/1992 ΦΕΚ 125/Ά

Υπουργική Απόφαση αριθ. Π3α/Φ11 /ΓΠ οίκο 17894)14/2/2006 ΦΕΚ 216΄Β.

4. Τηλεφωνική έκπτωση αξίας ίση με την αξία 1000 μονάδων αστικής χρέωσης μηνιαία και έκπτωση στη χρήση υπηρεσιών internet 18 ευρώ σύμφωνα

Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1667 18/8/2008

(Βρίσκεται σε διαβούλευση η αλλαγή του νόμου)

5. Εξομοίωση τριτέκνων γονέων με αναπηρία και απορφανισθέντων τέκνων με πολυτέκνους. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% ισοβίως , εφόσον έχει 3 τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους Για την αναγνώριση της πολύτεκνης ιδιότητας συνυπολογίζονται και τα τέκνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό άνω 67% ισοβίως ,ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Άρθρο 6 παράγραφο 2 Ν. 3454/2006.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

6. Ελεύθερη εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ απόφοιτων λυκείου και Β κύκλου ΤΕΕ που έχουν κάνει μεταμόσχευση ήπατος. Εγγράφονται στη Σχόλη ή στο Τμήμα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 5% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων καθ' υπέρβαση. Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε περισσότερες από μία Σχολές ή Τμήματα.

Θεσμικό πλαίσιο: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009.

7. Μεταγραφή φοιτητών ή σπουδαστών εσωτερικού που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή είναι τέκνα προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Θεσμικό πλαίσιο: N. 3794/2009 ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009

8. Κοινωνικό τουρισμό από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 678/77, Ν. 2224/94 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις ΔΣ του Ο.Ε.Ε.

9. Χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Ν.678/1977, Ν. 2224/1994 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

10. Χορήγηση δελτίου θεάματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θερινών κινηματογράφων από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Ν. 678/1977 Ν. 2224/1994 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

11. Κατασκηνωτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας.

Θεσμικό πλαίσιο: η κατ’ έτος εκδιδόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

12. Χορήγηση “Κάρτας Πολιτισμού” από τον οργανισμό προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Στα ΚΕΠ υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά και την στέλνουν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που έχουμε δηλώσει.

 

Θεσμικό πλαίσιο:

 

α) Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240 ΦΕΚ 1705/Β/19/11/2003

β) Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/208/65308 ΦΕΚ 1786/Β/2-12-2003)

γ) Κ.Υ.Α./ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 ΦΕΚ 1970/Β/31/12/2003

δ) Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055 ΦΕΚ 423/Β/2-3-2004

13. Δωρεάν φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς το ΙΒΣΑ ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα με ποσοστό αναπηρίας άνω 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: Υπουργική Απόφαση Υπουργείου Υγείας Φ3/Γ2γ/2844/31-7-1992.

14. Οι μεταμοσχευμένοι ήπατος δικαιούνται ελεύθερη είσοδο και στις ακτές που λειτουργούν πλαζ του ΕΟΤ. Αφορά μόνο Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.

Απόφαση ΕΟΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 509542/7-4-1992.

 
Ιατρο-φαρμακευτικές Παροχές PDF Εκτύπωση E-mail

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 01/09/2011

 1. Φαρμακευτική κάλυψη άνευ συμμετοχής

Πλήρης φαρμακευτική κάλυψη άνευ συμμετοχής για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο συνταγολόγιο ο γιατρός θα πρέπει να σημειώνει υποχρεωτικά την ένδειξη χωρίς συμμετοχή, χρόνια πάθηση.

Υπουργική Απόφαση Υπουργείου Υγείας 7/οίκο/1144/21-12-1990 εγκύκλιος ΙΚΑ 555/99/30-4-1992.

Για Οίκο Ναύτου

Οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτη που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οποιαδήποτε οργάνου δικαιούνται να προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή τα φάρμακα με την αρ 2412 1/37/9416-1-1995.

Σχετικές αποφάσεις:      

α)2412 1/4393 απόφαση ΓΕΝ

β)26384/27-10-1993 εγκύκλιος Οίκου Ναύτη

γ) 2412 1/37/94/16-1-1995.

 

2. Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας για όλους τους πολίτες στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος FISCALIS η οποία τέθηκε σε ισχύ από 01-06-2004. Στην κάρτα αυτή δηλώνεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου ή του συνταξιούχου κατά την διάρκεια της προσωρινής του παραμονής για τουρισμό, εργασία ή σπουδές σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ισχύ για ένα (1) έτος. Παρέχεται από τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου.

 
Συνταξιοδοτικές Παροχές PDF Εκτύπωση E-mail

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 01/09/2011

 1. Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Οι μεταμοσχευμένοι ήπατος που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας δικαιούνται πλήρης σύνταξη για τους δημόσιους υπαλλήλους ή με την συμπλήρωση 4050 ημερομισθίων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και εφόσον κατέχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο για δημόσιο: Ν. 3513 ΦΕΚ 265 5/12/06.

Θεσμικό πλαίσιο για το ΙΚΑ: Ν. 3232 ΦΕΚ 48 12/2/04.


2. Οδηγίες για θέματα συνταξιοδότησης συζύγων, γονέων και αδελφών αναπήρων

Διευκρινίσεις για θέματα συνταξιοδότησης συζύγων, γονέων και αδελφών αναπήρων και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 («Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας») δίνονται με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (αρ.πρωτ.: Φ80000/οικ. 18562/1230) που δημοσιεύθηκε στις 17 Αυγούστου 2011, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170»).
(Αναφέρεται σε όλους τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Μέχρι σήμερα, οι γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων είχαν δυνατότητα συνταξιοδότησης εφόσον είχαν τουλάχιστον 7.500 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης. Με τις διατάξεις του νέου νόμου (Ν. 3996/2011, άρθρο 37), αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων.    

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σύζυγοι αναπήρων

Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση των συζύγων αναπήρων είναι οι εξής:

α) ο σύζυγος να είναι ανάπηρος με ποσοστό 80% και άνω
β) να υφίσταται έγγαμος βίος διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών πριν από την υποβολή της αιτήσεως συνταξιοδότησης
γ) ο σύζυγος του ανάπηρου να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως  της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση και να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο.

 

2. Γονείς αναπήρων

Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση του γονέα αναπήρου παιδιού είναι οι εξής:

α) το παιδί πρέπει:

 • να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω
 • να μην εργάζεται
 • να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα

 

β) ο γονέας που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις πρέπει:

 • να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση
 • να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο

 

γ) ο έτερος γονέας πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του γονέα που ασκεί το δικαίωμα

 • να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το δημόσιο εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη
 • να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια
 • να εργάζεται
 • να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο
 • να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό φορέα ή τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής

 

3. Αδελφοί/ές αναπήρων

Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση των αδελφών αναπήρων παιδιών είναι οι εξής:


α) ο ανάπηρος αδελφός πρέπει να είναι άγαμος και ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω και

 • να μην εργάζεται
 • να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα για τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης
 • να συνοικεί αποδεδειγμένα και να βαρύνει οικονομικά τον αδελφό που θα συνταξιοδοτηθεί. Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση αποδεικνύονται από τα έντυπα ΕΙ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

β) ο αδελφός που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις θα πρέπει

 • να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση
 • να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο
 • να έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αυτού για τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παύσει η δικαστική συμπαράσταση ή διακοπεί η συνοίκηση, η σύνταξη θα διακοπεί από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα και θα επαναχορηγηθεί σε περίπτωση που συντρέξουν εκ νέου όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης.

 

γ) οι γονείς των δύο αδελφών θα πρέπει να μη βρίσκονται εν ζωή ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

Επιπλέον στις γενικές ρυθμίσεις του νέου νόμου περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου, ασφαλισμένος σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με την παρούσα διάταξη με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση.

2. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής, θα πρέπει να μην έχει καταστεί ήδη συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου.

3. Σε περίπτωση που το ανάπηρο άτομο (παιδί, σύζυγος, αδελφός/ή) μετά τη συνταξιοδότηση του γονέα, συζύγου ή αδελφού, εργαστεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, τότε ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός πρέπει να δηλώσει την εργασία στο φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ώστε η σύνταξη που λαμβάνει να ανασταλεί για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εργασία και να επαναχορηγηθεί μετά τη διακοπή της.

4. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου, ασφαλισμένος του ΟΓΑ, θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με την παρούσα διάταξη, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέχρι 31.12.2012 με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ενώ από 01.01.2013 και εφεξής με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

5. Εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

6. Δικαιούνται ένα ολόκληρο μηνιαίο επίδομα απολύτου αναπηρίας ως δώρο επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και μισό μηνιαίο επίδομα απολύτου αναπηρίας ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας, συνταξιούχοι οι οποίοι είναι τυφλοί και λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

7. Διευρύνονται οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων με αναπηρία που συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ή 4.050 ημερών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

8. Οι νέες διατάξεις ισχύουν και για τους γονείς ή τους συζύγους των αναπήρων οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου, όμως δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

 3. Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο                              
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

 • 4.500 ημέρες, είτε
 • 1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον 600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε
 • τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε.

Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε.

Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε.

Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε.

Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε.

Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε.

Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε.

Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε.

Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε.

Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε.

Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε.

Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε.

Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε.

Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε.

Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε.

Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε.

Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε.

Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε.

Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε.

Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε.

Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε.

Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε.

Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε.

Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε.

Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε.

Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε.

Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε.

Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε.

Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε.

Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε.

Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε.

Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε.

Μετά το 54ο έτος: 4200 Η.Ε.

Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε.

Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε.

 

 

 

 4. Σύνταξη Αναπηρίας από τον ΟΓΑ

Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997).                                

Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έγινε ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση, που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα(1) έτος κατά ιατρική πρόβλεψη
 • Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών πέντε (5) ετών από τα οποία δύο (2) έτη μέσα στη πενταετία που προηγείται του έτους που έγινε ανάπηρος ή έχει πραγματοποιήσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης

Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, αν έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα από της υποχρεωτικής ή προαιρετικής υπαγωγής τους στην ασφάλιση μέχρι και του χρόνου επέλευσης της αναπηρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) έτος.

Η σύνταξη λόγω αναπηρίας απονέμεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται για τον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο ανικανότητας και μπορεί να είναι οριστική, εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές γνωματεύσουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

Ακόμη η σύνταξη λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο καθίσταται αυτοδικαίως οριστική όταν ο συνταξιούχος :

 • Έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές
 • Έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές
 • Έχει συμπληρώσει συνεχή 12ετή συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
 • Έχει συμπληρώσει 20ετή διακεκομμένη συνταξιοδότηση, αλλά από τριετίας συνεχή, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 1.1.2002 οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι καθίστανται συνταξιούχοι αναπηρίας, δικαιούνται και τη Βασική σύνταξη αναπηρίας με τις ίδιες προϋποθέσεις, (άρθρο 12 του Ν. 2458/97 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2972/2001). εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ Οι συνταξιούχοι από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μπορούν να έχουν κατάλληλη πληροφόρηση από το κεφάλαιο της ιστοσελίδας με τίτλο ΕΕ/ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο που χορηγείται από τον Κλάδο, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.


5. Σύνταξη Αναπηρίας Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992)

Π.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Παρατηρήσεις

67%

10

Κάτω των 50

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας

15

Άνω των 50

20

Ανεξάρτητα

Ανεξάρτητα

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας οποτεδήποτε.

Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας με 5 έτη ασφάλισης. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.

 

 

Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Σ.Α.

 

Π.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

67%

10

1 έτος την τελευταία 3ετία πριν την αναπηρία.

15

Από την διακοπή μέχρι την επέλευση της αναπηρίας να έχει ασφαλιστεί και να μην εργάζεται.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος 5 έτη, 1 έτος μέσα στη τελευταία 3ετία.

Σε περίπτωση αποξένωσης από του αυτοκινήτου με οριστικό συμβόλαιο θα πρέπει:                                       α)Να κριθεί με ποσοστό 67% για κάθε άλλη εργασία

β)Να μην έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κατά το ίδιο διάστημα

 

O.A.E.E. - T.A.E

 

Π.Α.

ΕΤΗ    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

67%

10

3 έτη συνεχώς πριν την διακοπή.

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

20

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 6μήνου.

 

Ο.Α.Ε.Ε. Π.Δ.258/05

 

Π.Α.

ΕΤΗ     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

67%

5*

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν την επέλευση αναπηρίας ή την διακοπή της ασφάλισης

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

15

Εφόσον δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισης του, μέχρι την επέλευση της αναπηρίας σε άλλο Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ημέρα ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.

 

ΓIA NEOYΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (άρθρ.25 Ν. 2084/92 από 1/1/93)

 

Π.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

80% : ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼

 

50% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1/2*

1

Για ηλικία πριν την συμπλήρωση του 21ου έτους.

Για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου απαιτείται προσαύξηση κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας μέχρι να συμπληρώσουν 1500 ημέρες ή 5 έτη εργασίας.

5*

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια από το έτος που έγινε ανάπηρος.

Ανεξαρτήτως ηλικίας.

15

Οποτεδήποτε.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ημέρα ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

Η αναπηρία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση (εκτός των νευροψυχιατρικών παθήσεων). Δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμα και αν η αναπηρία προϋπήρχε της υπαγωγής στην ασφάλιση, εφόσον ο ασφαλισμένος καθίσταται ανίκανος για εργασία λόγω ουσιώδους επιδείνωσης.

* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ο ασφαλισμένος που κατέστη ανάπηρος από πρόθεση ή από κακούργημα που διαπράχθηκε από τον ίδιο και αποδεικνύεται η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται τη σύνταξη οι δικαιοδόχοι (σύζυγος – παιδιά - γονείς), όπως στις συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

 

6. Χορήγηση σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ.166/2000 (ΦΕΚ 153 Α΄)
 
Προϋποθέσεις:
Απόλυση λόγω  σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον, πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Δικαιολογητικά:
Απόφαση του υπηρεσιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26 Α΄).
Επιπλέον τα κανονικά δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Διαδικασία:
Η διαδικασία που εφαρμόζεται ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διοικητικού του οικείου Υπουργείου.

Παρατηρήσεις:
Η σύνταξη που χορηγείται είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας.

 
Εργασιακές Παροχές PDF Εκτύπωση E-mail

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 01/09/2011

1. Πρόσληψη σε φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα

Χορήγηση γνωματεύσεων για ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας ΙΚΑ σε άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να διοριστούν σε θέσεις εργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης καλύπτονται και άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% το οποίο γνωματεύετε από τις παραπάνω επιτροπές. Αφορά τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, του δημοσίου καθώς και σε ανασφάλιστους.

Θεσμικό πλαίσιο: 1,4,7 του Ν. 2643/1998 ΦΕΚ 220/Α'.

Όλοι οι μεταμοσχευμένοι ήπατος έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τράπεζες και λοιπούς φορείς του δημοσίου φορέα. Σε περίπτωση που κατά την κείμενη νομοθεσία η πρόσληψη γίνεται με διαγωνισμό, οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να προσλαμβάνουν χωρίς διαγωνισμό και σε αναλογία 5% άτομα με ειδικές ανάγκες του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων. Αφορά Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ε.Ε και τους ομογενείς.

Θεσμικό πλαίσιο: άρθρο 1 Ν. 2643/1998 ΦΕΚ 220/Ά.

 

2. Ειδικές άδειες

Ειδικές άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΓΑ που είναι άτομα με αναπηρία. Οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον της κανονικής άδειας. Επίσης οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας άνω 50% δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρά 2,3 και 4 του Ν. 3528/2007.

Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 26Ά 9/2/2007.

 

3. Μειωμένο ωράριο εργασίας

Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2527/1997 άρθρο 16 παράγραφο 4 και 5 ΦΕΚ 806Α ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 ΦΕΚ 84Α, Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26Ά 9/2/2007, άρθρο 53 παράγραφο 2.

 

4. Συνδικαλιστικές Άδειες

Συνδικαλιστικές άδειες δικαιούνται:

α) Οι πρόεδροι πρωτοβάθμιων σωματείων και παραρτημάτων ή τοπικών ενώσεων πανελλήνιων συλλόγων ή συνδέσμων 4 ήμερες το μήνα με αποδοχές

β) Οι πρόεδροι εθνικών ή περιφερειακών ομοσπονδιών και πανελλήνιων συλλόγων ή συνδέσμων που ανήκουν στην ΕΣΑΕΑ δικαιούνται 10 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές

γ) Οι αντιπρόεδροι, γενικοί γραμματείας και ταμίες 5 ημέρες το μήνα με αποδοχές

δ) Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 10 εργάσιμες ημέρες το χρόνο με αποδοχές

Προεδρικό Διάταγμα : 19 αρ. φύλλου 11/27-1-2004 άρθρο 3.

 
Φορολογικές Απαλλαγές PDF Εκτύπωση E-mail

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 01/09/2011

1. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα

Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου δαπάνης ποσού 2.400 ευρώ. Για να χορηγηθεί η έκπτωση αυτή θα πρέπει να συνυποβάλλουμε μαζί με τη δήλωση Ε1 αντίγραφο γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στο οποίο να αναγράφετε το ποσοστό αναπηρίας.

Προϋποθέσεις:

Το ποσοστό αναπηρίας να προσδιορίζεται σε άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151Ά όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Ν. 3522/06 ΦΕΚ 276Ά.

 

2. Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών άρθρο 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών και Γονικών Παροχών ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν. 2961/2001.

Προϋποθέσεις:

Οι κληρονόμοι, δωρεοδόχοι ή τα τέκνα να έχουν κατά το χρόνο θεμελίωσης της φορολογικής υποχρέωσης αναπηρία άνω του 67%.

Δικαιολογητικά:

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή των ασφαλιστικών φορέων που να προσδιορίζουν το ποσοστό αναπηρίας σε άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 266'Α, Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010.

 

3. Απαλλαγή φόρου πρώτης κατοικίας

Απαλλαγή από το φόρο της πρώτης κατοικίας που αποκτάται από γονική παροχή.

Ν. 1828/1989 άρθρο 23 παράγραφος 6 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 2579/1998 άρθρο 14 παράγραφος 11, Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010 ΠΟΛ.1101/24.6.2010.

 

4. Μείωση δημοτικών φόρων και τελών

Μείωση Δημοτικών φόρων και τελών μέχρι και 50% για άπορους δημότες, άτομα με αναπηρία και πολυτέκνων.

Δικαιολογητικά:

α)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β)λογαριασμός ΔΕΗ

γ)βεβαίωση σε ποια κατηγορία ανήκει ο δικαιούχος ή βιβλιάριο απορίας για τους άπορους

Θεσμικό πλαίσιο: α) Π.Δ. 410/95 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας β) Ν. 3463/8-6-2006 άρθρο 202 παράγραφο 3.

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 2

Δωρεά Οργάνων

dorea organon

Κέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΠΑ

Γενικές Πληροφορίες  

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

HLESY LOGO1

Γενικές Πληροφορίες  

Eφημερίες Φαρμακείων

cross green pharmacy   

Eφημερίες Νοσοκομείων

cross red hospital   

© 2011 - Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω"            Το Σωματείο  |  Εγγραφή Μέλους  Στήριξε το έργο μας  Επικοινωνία  |    

Διεύθυνση γραφείου: Βερανζέρου 15, Αθήνα, 4ος όροφος
Ώρες λειτουργείας γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00

 

Η σελίδα μας στο facebook 

To κανάλι μας στο YouTube

Developed by Interad